LifeFree.pl

Holistyczna Szkoła Trenerów XV edycja Łódź

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-rozwojowym Holistyczna Szkoła Trenerów. Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa, wszechstronna.
HST
HST
 • Start: 2021-04-21
 • Koniec: 2022-06-19
 • Miejsce: Łódź
 • WWW: strona www

Zapraszamy do udziału w projekcie edukacyjno-rozwojowym Holistyczna Szkoła Trenerów.

Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa, wszechstronna. Biorąc udział w naszym projekcie zrozumiesz procesy, z którymi będziesz pracować, uzyskasz sprawdzone narzędzia, poznasz teorie wspierające pracę trenera, weźmiesz udział w treningach, które pomogą Ci wypracować własny styl pracy, przyjąć optymalny kierunek w przyszłości i zainicjować zmiany tak, by zrealizować postawione sobie cele. Zetkniesz się ze sobą i ze światem, który Cię otacza w nowy sposób. Zobaczysz więcej możliwości dla siebie.

Holistyczna Szkoła Trenerów powstała w oparciu o nasze ponad piętnastoletnie doświadczenia i obserwacje zebrane w trakcie prowadzenia grup. Zawiera najlepsze praktyki trenerskie. Jest obszerna, prawdopodobnie najobszerniejsza na rynku w chwili obecnej. Podejście holistyczne przejawia się w niej na polu merytorycznym i metodologicznym. Szkoła obejmuje warsztaty edukacyjne, które jako trenerzy uznajemy za konieczne by poznać i wykonywać ten zawód i treningi wspierające rozwój osobisty i rozwój świadomościWarsztaty wyposażają uczestników w konkretne umiejętności oparte na uznanych modelach teoretycznych. Treningi ukierunkowują na głębokie pojmowanie roli i misji trenera, tak by absolwenci szkoły świadomie obserwowali i wpływali na świat, budowali go dla siebie i następnych pokoleń. Dostosowaliśmy program Szkoły do wymogów związanych z uzyskaniem rekomendacji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Umieściliśmy w programie zagadnienia specyficzne dla pracy z grupami rozwojowymi i biznesowymi, otwartymi i zamkniętymi, kręgami wymiany i wsparcia, oraz przestrzeń samopoznania. Metodologia stosowana w projekcie obejmuje znane i autorskie, tradycyjne i nowoczesne metody pracy z grupą, narzędzia coachingowe i techniki zaczerpnięte ze ścieżek rozwoju duchowego. Do uczenia zawodu trenera podchodzimy bez kompromisów. Nasz certyfikat potwierdza wykonanie znacznej pracy rozwojowej i posiadanie zawodowych kompetencji. Holistyczna Szkoła Trenerów to umiejętność pracy z każdą grupą, bogactwo wglądu w siebie i szeroka perspektywa przyszłości.

Holistyczna Szkoła Trenerów. Dla kogo?

Zapraszamy tych, którzy chcą się rozwijać i pracować z grupami. Projekt jest kierowany do osób chcących poszerzać swoją perspektywę zawodową i osobistą w wielu wymiarach i są gotowi na wyjście poza kanon szkoleń trenerskich. Zapraszamy osoby, które myślą o pracy z grupami jako swoim celu zawodowym, osoby rozpoczynające pracę trenerską, coachów chcących wzbogacić swój warsztat o kompetencje pracy z grupą, nauczycieli, liderów zespołów, absolwentów studiów, osoby poszukujące ścieżki rozwoju. Zapraszamy tych, którym po prostu zdarza się pracować z grupami, przekazywać wiedzę, informacje, zaciekawionych pracą trenera. Zapraszamy trenerów, którzy chcą poszerzyć swoją dotychczasową perspektywę rozumienia siebie i pracy z grupą.

Zapraszamy więc każdego kto jest nastawiony na czynną pracę rozwojową, praktykę i poznawanie siebie w kontekście celu edukacyjnego jakim jest zdobycie zawodu trenera.

Cele Holistycznej Szkoły Trenerów

Celem udziału w projekcie jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy przydatnej w zawodzie trenera, rozwijanie umiejętności pracy z grupą i kształtowanie świadomości wspierającej uprawianie zawodu trenera, rozwój osobisty i zawodowy uczestnika w poszerzonej holistycznej perspektywie.

 Rezultaty Holistycznej Szkoły Trenerów

Rezultatem ukończenia Holistycznej Szkoły Trenerów jest posiadanie kompetencji do pracy w zawodzie trenera oraz pogłębione rozumienie siebie w szerokiej holistycznej perspektywie kontaktu z innymi ludźmi i ze światem. Kończąc Holistyczną Szkołę Trenerów będziesz posiadać narzędzia i systemy działania pozwalające samodzielnie działać i poruszać się na rynku projektów rozwojowych. Jednocześnie uzyskasz głębokie rozumieniu ról trenera i sensu działania na rzecz siebie, innych i świata w przyszłości w holistycznej perspektywie. Rezultatem udziału w Holistycznej Szkole Trenerów jest więc Twoja gotowość do świadomego, wybierania, tworzenia i realizacji różnorodnych projektów edukacyjnych i rozwojowych. Certyfikat ukończenia Szkoły umożliwi Ci ubieganie się o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 Co nas wyróżnia?

 1. Doświadczona, zróżnicowana kadra prowadząca warsztaty, treningi i superwizje
 2. Holistyczne ujęcie zawodu trenera widoczne w zagadnieniach programu projektu
 3. Holistyczne podejście do realizacji Szkoły uwidocznione w metodologii której używamy i uczymy
 4. Intensywność i głębokość pracy czas trwania szkoły (330h dydaktycznych)
 5. Prowadzenie zajęć przez pary trenerskie
 6. Zadania domowe łączące poszczególne moduły, wspierające wdrożenie umiejętności w życie
 7. Noclegi na sesjach wyjazdowych w cenie
 8. Stosunek jakości projektu do jego ceny.

 Udział w projekcie, rozmowa wstępna, zgłoszenie udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w Holistycznej Szkole Trenerów zapraszamy do rozmowy wstępnej. Możemy ją zrealizować spotykając się, telefonicznie bądź za pomocą Skype (po wcześniejszym ustaleniu terminu). Rozmowa zajmie nam od 15 do 30 min. (skype: bartosz plazak), lub tel: 502351161.

 Warunki ukończenia projektu i uzyskania certyfikatu

 1. Udział w zajęciach obowiązkowych: trening interpersonalny, warsztat omówienia procesu, warsztat superwizyjny i warsztat podsumowujący.
 2. Nie więcej niż 4 dni opuszczonych zajęć
 3. Realizacja grupowego zadania zaliczeniowego przed warsztatem superwizyjnym
 4. Wpłata całej kwoty inwestycji w umówionym terminie.

 Opis modułów projektu

 Trening interpersonalny

Uważamy, iż świadomość procesu grupowego jest w pracy trenera kluczowa. Udział w treningu umożliwi uczestnikom Szkoły doświadczenie procesu grupowego na sobie samych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i budowania relacji, rozpoznawania i komunikowania emocji, dawanie i uzyskanie informacji zwrotnej, poznanie się i integrację grupy, przygotowanie się do dalszej intensywnej pracy w projekcie.

 Warsztat procesu grupowego i modeli funkcjonowania małych grup

Wiemy, że doświadczenie treningu interpersonalnego wymaga odniesienia się do teorii. Udział w tym warsztacie pomaga uzyskać głębsze rozumienie procesu grupowego, jego znaczenia w prowadzeniu pracy grupy, umożliwi też dokonanie wglądu we własne funkcjonowanie w grupie, poszerzy wiedzę o teoriach funkcjonowania grup. Tezy tego warsztatu stanowią punkt wyjścia do większości kolejnych warsztatów w Szkole.

 Trening twórczości i spontaniczności

Doceniamy wartość swobody, lekkości, zabawy i humoru w pracy z grupą. Trening twórczości i spontaniczności pozwala na zdystansowanie się, odejście od rzeczowej powagi w stronę zabawnej abstrakcji. Uwalnia potencjał twórczego myślenia i swobodnego spontanicznego zachowania. Wyposaża w gotowe narzędzia do wykorzystania w pracy z grupą. Jest okazją do przekraczania granic własnego zachowania w obecności innych osób. Przygotowuje uczestników do twórczej pracy w dalszych warsztatach w projekcie.

 Warsztat komunikacji trenerskiej

Praca trenera to w wielkim stopniu komunikacja i budowanie relacji. Wiemy jak wielkie znaczenie ma efektywna komunikacja dla efektywnej pracy z ludźmi. Warsztat ten to możliwość doświadczania i trenowania umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą, uzupełnienia narzędzi i pogłębienia świadomości własnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej trenera, uchwycenia tego, co dla uczestników jest obszarze komunikacji elementem do dopracowania i tego stanowi mocną stronę.

 Warsztat narzędzi trenerskich

Każda treść może być przekazana na wiele sposobów a trenerzy opierają na narzędziach i metodyce swój indywidualny styl pracy. Warsztat ten to okazja do pogłębienia wiedzy w zakresie projektowania autorskich narzędzi, uzyskania umiejętności dobierania i stosowania narzędzi zgodnie z ich funkcjami, celami warsztatu, możliwościami grupy. To czas poszerzenia własnego warsztatu o nowe narzędzia pracy trenera.

 Warsztat coaching

W pracy z grupami wykorzystujemy różne narzędzia i umiejętności. W omówieniach zadań, analizach, projektowaniu korzystania nabywanej wiedzy w przyszłości wykorzystywane są coraz częściej elementy coachingu. Na tym warsztacie omówione będą podstawy coachingu wg standardów ICF, kluczowe kompetencje, przykładowe narzędzia oraz zastosowanie coachingu w pracy trenera z grupą oraz w pracy z jednostką na tle grupy.

 Warsztat projektowania szkoleń

Projekt szkolenia to klucz do jego powodzenia. Warsztat ten wspiera efektywne projektowanie szkoleń. Rozwija umiejętności dobierania treści i narzędzi do potrzeb, celów i możliwości grupy. Uczy jak dopasować projekt realizacyjny do trenera, odbiorców oraz innych okoliczności. Wyposaża w uniwersalny system działań przygotowujących do prowadzenia edukacyjnej pracy z grupą. Wskazuje, jak projektować warsztat, by rozwój grupy wspierał realizację celów i przebieg warsztatu.

 Warsztat sytuacji trudnych

Sytuacje trudne zdarzają się w pracy trenerskiej. Mamy takie doświadczenia. Warsztat pozwala przyjrzeć się przydatnym umiejętnościom radzenia sobie z trudnościami w pracy z grupą, uzyskać narzędzia, poszerzyć perspektywę myślenia o trudnościach w pracy trenera, pogłębia wiedzę o zjawisku oporu i radzeniu sobie z nim. Zawiera spektrum działań, których podjęcie zapobiega powstawania sytuacji trudnych.

 Warsztat uważności w pracy z grupami

W codzienności nasza uwaga zajmuje się najczęściej wycinkiem rzeczywistości. Zauważamy to co najbliżej nas, zadania, problemy, ludzi z obszaru „ważne i pilne”. Warsztat ten rozwija przytomną obserwacją tego, co człowiek widzi, słyszy, czuje i myśli w chwili obecnej. Tego co dzieje się w nas trenerach i tego, co na zewnątrz, u uczestników, w otoczeniu, w toku warsztatów. Pozwala to na „odklejenie” się od wyobrażeń, oczyszczenie umysłu, powrót do własnej MOCY. Jest czasem osadzenia się w sobie, w chwili obecnej, w prawdzie rzeczywistości, z której u praktykującej „życie” osoby wypływa potencjał możliwości.

 Warsztat kontaktu z klientem

Jako trenerzy pracujemy z różnymi klientami. Pracujemy z biznesem, administracją, uczelniami, NGO, z grupami z wolnego naboru, w projektach unijnych. Warsztat ten wspiera budowanie kontaktów i rozwijanie relacji z sponsorami i zleceniodawcami szkoleń. Rozwija umiejętność planowania, komunikowania, ofertowania, negocjowania, projektowania działań rozwojowych i szkoleń dla różnych klientów. Ułatwia uchwycenie specyfiki współpracy trenera z środowiskiem klienta oraz dokonanie wyboru i wyceny wariantu współpracy.

 Warsztat Eko

Znamy swoje możliwości, ilość energii, wiemy z doświadczenia ile jej mają uczestnicy szkoleń, rozumiemy uwarunkowania zawodu trenera i środowisk w jakich pracujemy. Warsztat wspiera umiejętność dokonywania wyboru optymalnych rozwiązań w projektowaniu pracy własnej i grupy. Stwarza możliwość uczenia się bilansowania energii własnej i grupy, stawiania granic i podejmowania optymalnych decyzji w warunkach dylematów, poszerza kontekst projektowania szkoleń o elementy głębokiej ekologii, etyki zawodowej i problemu wypalenia zawodowego.

 Trening holistycznego myślenia

Świadomie dbamy o siebie, ludzi wokół nas i Ziemię. Warsztat wspiera uzyskanie szerszej perspektywy myślenia o pracy trenera, pracy z ludźmi i o własnej pracy rozwojowej. W toku tego warsztatu odniesiemy się do starożytnych tradycji i nowoczesnych naukowych poglądów by pokazać spektrum świadomości w którym może się poruszać osoba pracująca z ludźmi jak i spektrum możliwości jakie można wybrać pracując ze sobą i z ludźmi.

 Superwizja grupowa

Stosujemy Superwizję jako dobrą praktykę w zawodzie trenera. Warsztat ten obejmuje prezentację wyników indywidualnych zadań rozwojowych uczestników. Każdy z biorących udział w projekcie przeprowadzi prezentację fragmentu swojego autorskiego warsztatu pod superwizją trenera prowadzącego i otrzyma informację zwrotną bezpośrednio po pracy na żywo, na warsztacie. Po superwizji uczestnicy otrzymają recenzje do swoich projektów.  

 Trening zamykający pracę grupy: projektowanie wykorzystania zasobów w przyszłości.

Dostrzegamy jakimi zasobami dysponujemy i planujemy jak z nich korzystać. Dbamy o podsumowywanie pracy grup. Trening daje uczestnikom możliwość zebrania i analizy posiadanych zasobów, zaobserwowania zmian jakie zaszły w trakcie projektu oraz zaplanowania działań dla osiągnięcia oczekiwanych rezultatów w przyszłości. Trening zrealizujemy z użyciem narzędzi coachingowych. Częściowo trening odbędzie się w plenerze i nastawiony będzie na pogłębianie samoświadomości przez kontakt z przyrodą.

Szczegółowe informacje

Komentarze

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treścia zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwe lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Warto przeczytać

HST

Holistyczna Szkoła Trenerów XIV edycja Warszawa

Inne
2021-04-14 - 2021-05-22
Udział w Holistycznej Szkole Trenerów to możliwość rozwoju osobistego i sprawdzone, solidne przygotowanie merytoryczne do pracy z grupami. Holistyczna oznacza dla nas pełna, cała, wieloaspektowa, wszechstronna. Biorąc udział w naszym projekcie zrozumiesz procesy, z którymi będziesz pracować, uzyskasz sprawdzone narzędzia, poznasz teorie wspierające pracę trenera, weźmiesz udział w treningach, które pomogą Ci wypracować własny styl pracy, przyjąć optymalny kierunek w przyszłości i zainicjować zmiany...
Szkoła Integralnej Ekopsychologii (SIE)

Szkoła Integralnej Ekopsychologii (SIE)

Inne
2020-12-02 - 2021-10-17
SIE jest pierwszym i jedynym w Polsce kursem integralnej ekopsychologii, czyli podejścia, które łączy działanie na rzecz przyrody i świata z procesem wewnętrznej przemiany na poziomie wiedzy, emocji i świadomości. Naszą troską obejmujemy człowieka wraz z jego otoczeniem społecznym i przyrodniczym.

Zobacz również